Garanti

Hos oss kan man alltid köpa till upp till 3 års garanti. Prata med någon av våra säljare för mer information!

Bilgrossen i Sverige AB lämnar garanti på dem bilar som säljs enligt villkor nedan.

Denna garanti gäller för bilar som sålts av Bilgrossen i Sverige AB till konsumenter. Garantin gäller inte för senare köpare.
Garantin gäller i sex månader från köpet, dock högst 500mil, för bilar som vid köptillfället är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 5000mil.
Garantin gäller i tre månader från köpet, dock högst 300mil, för bilar som vid köptillfället är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla, och gått högst 10000mil.
För övriga bilar gäller trafiksäkerhetsgaranti under en månad från köptillfället, dock högst 100mil.
Garanti lämnas inte på bilar under 30.000kr.

Med köptillfället avses den dag då ett bindande köpeavtal ingåtts mellan konsument och Bilgrossen i Sverige AB. Bilens ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när bilen togs i trafik.

Garantin omfattar...

Garantin omfattar fel på bilen med undantag för eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, motorvärmare, kupévärmare, sätesvärmare, larm och dylikt.
Garantin gäller inte för fel om Bilgrossen i Sverige AB kan göra sannolikt att bilen har blivit behäftad med fel på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Om konsumenten vill åberopa..

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta Bilgrossen i Sverige AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.
Bilgrossen i Sverige AB har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig Bilgrossen i Sverige AB att avhjälpa felet kostnadsfritt vid den verkstad som har anvisats av Bilgrossen i Sverige AB. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat Bilgrossen i Sverige AB om felet.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt bilen till Bilgrossen i Sverige ABs förfogande. Om Bilgrossen i Sverige AB tillhandahåller en lånebil ska detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

Om ett avhjälpande inte har...

Om ett avhjälpande inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om minst tre misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna bilen mot att Bilgrossen i Sverige AB återbetalar köpeskillingen. Den återlämnade bilen ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Bilgrossen i Sverige AB har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av bilen (inklusive ersättning för värdeminskning).

Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri bil som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade bilen vid hävningstillfället.

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten. Detta innebär att konsumentköplagen kan ge konsumenten ett skydd som inte tillförsäkras denne genom denna garanti.

Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

Kontakta Bilgrossen

Du kan ta kontakt med oss antingen genom att ringa eller fylla i formuläret här nedan. Du kan även besöka vår anläggning över en kaffe, välkommen!

Senast inkomna bilar i lager